Rosenius originaltexter

Välkommen att möta Carl-Olof Rosenius i original. Att läsa originaltexter av Rosenius är fantastisk läsning. När man läser dem förstår man varför han är vårt lands mest läste skribent genom tiderna. Du kommer att fascineras av det klara kristna och evangeliska budskap som alldeles för få förkunnare och kristna är bekanta med i vår tid. Här finner du hans texter från Pietisten i original, utgivna 1927 på EFS-förlaget vilka följer 1800-talets utgåvor som är tryckta i frakturstil och därför är lite svårlästa för oss i dag.

Så här gör du för att läsa texterna.

Klicka på titeln så laddas texten upp som en pdf i ett nytt fönster. Den kan du både läsa på skärmen samt ladda hem.

An1067

OBS! Hittar du stavfel eller andra saker i texterna som ser konstigt ut, hör gärna av dig till info@pietisten.com  

Senaste texterna inlagda 2018-01-21

Band 1

1_01  Skapelsen och människan

1_02  Syndafallet och dess följder 

1_03  Såld under synden

1_04  Upprättelsen och det första evangelium

1_05  Det är nog (sång)

1_06  Tio Guds bud

1_07  Första budet

1_08  Andra budet

1_09  Tredje budet

1_10  Fjärde budet

1_11  Femte budet

1_12  Fortsättning av våra betraktelser över Tio Guds bud

1_13  Sjätte budet

1_14  Något om äktenskapet

1_15  Sjunde budet

1_16  Åttonde budet

1_17  Nionde och Tionde buden

1_18  De trognas frihet ifrån lagen

1_19  Det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse

1_20  Våga dig (sång)

1_21  Skall du verkligen bliva frälst och salig, verkligen inkomma i himmelen?

1_22  Vad skall jag göra, att jag må bliva frälst och salig?

1_23  Andliga väckelser

1_24  Något om den sanna bättringen och tron

1_25  Herren vår rättfärdighet (sång)

1_26  Den nya skapelsen

1_27  Kristi lust med människors barn

1_28  Herrens vägar (sång)

1_29  Om Kristi sanna kännedom

1_30  Just därför, att nåden är så stor, är faran desto större

1_31  Svart, men dock täck; fattig, men dock rik; svag, men likväl stark!

1_32  Förnuftet i andliga saker

1_33  Stötestenen, den stora hemligheten

1_34  Vad skedde uti Kristi död? (sång)

1_35  Allt kött skall tillsammans se, att Herrens mun talar

1_36  »Vad ser du?»

1_37  Något om helgelsen

1_38  Om köttets dödande

1_39  Den kristliga kärleken

1_40  I haven gjort det mot mig

1_41  Om andligt prästerskap

1_42  Är jag något skyldig min broders själ?

1_43  Något om skrymteri

1_44  Kristendomens Schibbolet

1_45  Hemlighetens uppenbarelse

1_46  Vad fattas mig ännu?

1_47  Bryten eder ny åker och sån icke ibland törnen

1_48  Bästa sättet att befästa sig i sanningen

1_49  En fallen och bedrövad kristens tröst och upprättelse

1_50  För det nya året. Tröst i alla bekymmer

1_51  Vi bedrövar du dig, min själ, och är så orolig uti mig? Hoppas uppå Gud!

1_52  Guds barn i mörker och ljus  (sång)

1_53  Sommaren är nära

1_54  Om det heliga dopet

1_55  Några ord om barndopet

1_56  Brev till några bröder i en landsort

1_57  Låtom oss hålla påska

1_58  Om påskalammets ätande

1_59  Jag är en pilgrim (sång)

1_60  Något att betänka vid Herrens Nattvard

1_61  Vilka äro värdiga nattvardsgäster

1_62  Några ord om bönen

1_63  Guds folks borgerskap och umgängelse i himmelen

1_64  Alla trognas saliga hopp

1_65  Den ljuva tanken  (sång)

           

Band 2  

2_01  Om Guds ords bruk

2_02  Om Guds heliga lag

2_03  Något om syndafördärvet och dess kännedom

2_04  Om lagen, bättringen och den rättfärdighet som gäller inför Gud

2_05  Julbetraktelse

2_06  Trenne viktiga frågor rörande den Helige Ande och helgelsen

2_07  Huru skall ett sant Andens liv både erhållas och i själen bevaras?

2_08  Ferdinand P (levnadsbeskrivning)

2_09  På nåden i Guds hjärta (sång)

2_10  Glädje i himmelen, eller en syndares omvändelse och benådning

2_11  Den gamla striden, eller den förlorade sonens broder

2_12  Om syndernas förlåtelse

2_13  Om den oföränderliga rättfärdighet som de trogna har i Kristus

2-14   Allt i alla Kristus

2-15  Den gode Herden (sång)

2-16  Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet!

2-17  Kristi Rike, ett förlåtelserike

2_18  Älskar du mig? Åter något om helgese och goda gärningar.

2-19  De sanna kristnas saliga frid

2-20 Ändå, eller Känna och Tro (sång)

2-21 Kristus förlorad och likväl icke förlorad

2-22 Hur en trogen själ avfaller och blir andligen död

2-23 Den hemliga döden under namn och skepnad av liv

2-24 Några ord om mormonerna

2-25 Ett ord i denna tid till de trogna

2-26 Rörelsernas tid

2-27 De växlande tider (sång)

2-28 Lova Herren min själ! eller Davids 103:e psalm

2-29  Åter något om helgelsen

2-30  Om den första kärleken och huru denne beständigt underhålles

2-31  Korsfäst med Kristus

2-32  Gudaktighetens stora hemlighet

2-33  Om de hemska tvivlen på allt heligt, med vilka somliga Guds barn plågas

2-34  Svar på en väns skrupler om Bibeln

2-35  Mitt enda oumbärliga (sång)

2-36  Om ett kristligt leverne

2-37  Ännu mer om ett kristligt leverne

2-38  Om Guds frid

2-39  Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder

2-40  Hustavlan eller Guds ordning inom hushållet

2-41  Väx nåden och vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi kunskap

2-42  Vad menar aposteln med ”stadig mat”?

2-43  Tänkespråk

2-44  Trons bön tar Gud på orden

2-45  Det finns ingen nöd, däri Gud ej kan hjälpa

2-46  Med Gud och Hans vänskap (sång)

2-47  Den som övervinner, eller Guds folks fältliv på jorden (Guds vapenrustning)

2-48  Om likheten och olikheten Guds barn emellan i detta livet

2-49  Tröst för Guds barn i alla deras sorger och lidanden

2-50  Om kristlig tacksamhet och Guds lov